Bonola_01

כל שלבי פיתוח המוצר

מתבצעים בתוך החברה

Plate_01

Metal_02

בפלמיניה עובדים על חדשנות

בתחום המקלחות בתאום עם כמה

מהמעצבים הבינלאומיים הבולטים ביותר